Type Here to Get Search Results !

गणपती स्तोत्र मराठी | संकटनाशन स्तोत्र अर्थ ganapati stotra lyrics Marathi

श्री गणेश यांचे स्तोत्र गणपती स्तोत्र मराठीगणपती संकटनाशन स्तोत्रगणपती संकटनाशन स्तोत्र मराठी ganapati stotra lyrics इथे मिळणार आहे...

 क्लीक करा 👇

गणपती स्तोत्र मराठी | संकटनाशन स्तोत्र अर्थ ganapati stotra lyrics Marathi
गणपती स्तोत्र मराठी | संकटनाशन स्तोत्र अर्थ ganapati stotra lyrics Marathi 

गणपती स्तोत्र मराठी ganapati stotra lyricsप्रणम्य शिरसा देवं गौरी विनायकम् । भक्तावासं स्मेर नित्यमाय्ः कामार्थसिद्धये ॥१॥

प्रथमं वक्रतुडं च एकदंत द्वितीयकम् । तृतियं कृष्णपिंगाक्षं गजववत्रं चतुर्थकम् ॥२॥

लंबोदरं पंचम च पष्ठं विकटमेव च ।
सप्तमं विघ्नराजेंद्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमम् ॥३॥

गणपती स्तोत्र मराठी | संकटनाशन स्तोत्र अर्थ ganapati stotra lyrics Marathi 
नवमं भाल चंद्रं च दशमं तु विनायकम् । एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानन् ॥४॥

द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यंयः पठेन्नरः । न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो ॥५॥

विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् । पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम् ॥६॥

जपेद्णपतिस्तोत्रं षडिभर्मासैः फलं लभते । संवत्सरेण सिद्धिच लभते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

अष्टभ्यो ब्राह्मणे भ्यश्र्च लिखित्वा फलं लभते । तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ॥ ८ ॥

गणपती स्तोत्र मराठी | संकटनाशन स्तोत्र अर्थ ganapati stotra lyrics Marathi 

॥ इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनं नाम श्री गणपति स्तोत्रं संपूर्णम् ॥गणपती स्तोत्र मराठी | संकटनाशन स्तोत्र अर्थ ganapati stotra lyrics Marathi  श्री गणेश फोटो
गणपती फोटो नवीन HD 4k 

गणपती स्तोत्र मराठी ganapati stotra lyrics in marathi 
साष्टांग नमन हे माझे गौरीपुत्र विनायका | भक्तिने स्मरतां नित्य आयुःकामार्थ साधती || १ ||

प्रथम नाव वक्रतुंड दुसरे एकदंत तें | तीसरेकृष्णपिंगाक्ष चवथे गजवक्त्र तें ||२||

पाचवे श्रीलंबोदर सहावे विकट नाव तें सातवेविघ्नाराजेंद्र आठवे धुम्रवर्ण तें || ३ ||

नववे श्री भालाचंद्र दहावे श्रीविनायक | अकरावेगणपति बारावे श्रीगजानन ||४||

देवनावे अशीबारा तीनसंध्या म्हणे नर | विघ्नाभिती नसेत्याला प्रभो ! तू सर्वसिद्धिद ||५||
गणपती स्तोत्र मराठी | संकटनाशन स्तोत्र अर्थ ganapati stotra lyrics Marathi 
विद्यार्थ्यालामिळे विद्या धनार्थ्याला मिळे धन | पुत्रर्थ्यालामिळे पुत्र मोक्षर्थ्याला मिळे गति || ६ ||

जपतागणपति गणपतिस्तोत्र सहामासात हे फळ |

एकवर्ष पूर्ण होता मिळे सिद्धि न संशय ||७||

नारदांनी रचिलेले झाले संपूर्ण स्तोत्र हे | श्रीधाराने मराठीत पठान्या अनुवादिले || ८ ||

Ganesh photo lord ganesh photo's गणपती फोटो नवीन HD 4kगणपती फोटो नवीन HD 4k
गणपती फोटो नवीन HD 4k 

गणपती आरती मराठी Ganapati Aarti
सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची | नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची | सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची । कंठी झरके माल मुक्ताफळाची || १ ||

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती | दर्शनमात्रे मनकामना पुरती || रत्नखचित फरा तूज गौरीकुमरा | चंदनाची उटी कुंकुमकेशरा | हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा || रुणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया || 2 ||

लंबोदर पितांबर फनी वरवंदना | सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना | दास रामाचा वाट पाहे सदना । संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवंदना | जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती | दर्शनमात्रे मनकामना पुरती || ३ |

Ganesh photo lord ganesh photo's गणपती फोटो नवीन HD 4k
गणपती फोटो नवीन HD 4k 

ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्रविनियोग - अस्य श्रीऋणविमोचनमहागणपतिस्तोत्रमन्त्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः, ऋणविमोचन महागणपतिर्देवता, अनुष्टुप छन्दः, ऋणविमोचनमहागणपतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ।

ॐ स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलम । षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये ।।1।। महागणपतिं वन्दे महासेतुं महाबलम । एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये ॥12॥ एकाक्षरं त्वेकदन्तमेकं ब्रह्म सनातनम । महाविघ्नहरं देवं नमामि ऋणमुक्तये ||3|| शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगंधानुलेपनम | सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये ।।4।। रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगंधानुलेपनम । रक्तपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये ।।5।। कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगंधानुलेपनम | कृष्णयज्ञोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये ।।6।। पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगंधानुलेपनम । पीतपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये ।।7। सर्वात्मकं सर्ववर्णं सर्वगन्धानुलेपनम । सर्वपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये ।।8।। एतदृणहरं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं य: पठेन्नरः । षण्मासाभ्यन्तरे तस्य ऋणच्छेदो न संशयः ||9|| सहस्त्रदशकं कृत्वा ऋणमुक्तो धनी भवेत ।।10।।

Ganesh photo lord ganesh photo's गणपती फोटो नवीन HD 4kगणपती फोटो नवीन HD 4k गणपती स्तोत्र मराठी | संकटनाशन स्तोत्र अर्थ ganapati stotra lyrics Marathi
गणपती फोटो नवीन HD 4k 


॥ महागणेशपञ्चरत्नम्॥मुदाकरात्तमोदकं सदाविमुक्तिसाधकम् कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम्। अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकम् नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् ॥ १॥

नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरम् नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् । सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरम् महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्॥२॥

समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरम्
दरेतरोदरं वरं वरेभवक्रमक्षरम्।

कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्॥३॥

अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनम् पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्। कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् ॥४॥


नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकृन्तनम् । हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाम् तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्॥५॥

Ganesh photo lord ganesh photo's गणपती फोटो नवीन HD 4kगणपती स्तोत्र मराठी | संकटनाशन स्तोत्र अर्थ ganapati stotra lyrics MarathiGanesh photo lord ganesh photo's गणपती फोटो नवीन HD 4kगणपती फोटो नवीन HD 4k
गणपती फोटो नवीन HD 4k 

गणपती अथर्वशीर्ष अर्थ मराठी 

ज्याला गणपती उपनिषद म्हणूनही ओळखले जाते, हा हिंदू धर्मातील सर्वात आदरणीय देवतांपैकी एक असलेल्या भगवान गणेशाला समर्पित एक पवित्र ग्रंथ आहे. गणपती स्तोत्र मराठी | संकटनाशन स्तोत्र अर्थ ganapati stotra lyrics Marathi हे अथर्ववेदात आढळते, चार वेदांपैकी एक, जे प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथ आहेत.

Ganesh photo lord ganesh photo's गणपती फोटो नवीन HD 4k
गणपती फोटो नवीन HD 4k 


गणपती अथर्वशीर्ष हे एक गहन स्तोत्र आहे जे भगवान गणेशाचे गुण आणि महत्त्व सांगते. गणेशाचे आशीर्वाद, बुद्धी आणि संरक्षण मिळविण्यासाठी भक्तांकडून हा जप केला जातो. त्याच्या अर्थाचे तपशीलवार स्पष्टीकरण येथे आहे:1. **परिचय**: 

हा मजकूर भगवान गणपतीच्या आवाहनाने सुरू होतो, त्याला सर्वोच्च वास्तविकता आणि सर्व सृष्टीचा उगम म्हणून मान्यता देतो.

2. **गणेशाचे रूप आणि गुणधर्म**: 

हे भगवान गणेशाच्या शारीरिक स्वरूपाचे वर्णन करते, त्याचे हत्तीचे डोके आणि तुटलेले दात, मोठे कान आणि पोटासारखे गुणधर्म हायलाइट करते. ही वैशिष्ट्ये विविध आध्यात्मिक संकल्पनांचे प्रतीक आहेत, जसे की शहाणपण, अडथळे दूर करणे आणि जीवनातील चांगले आणि वाईट आत्मसात करण्याची क्षमता.

3. **सर्वोच्च देवता**: गणपती अथर्वशीर्ष असे प्रतिपादन करतो की गणेश हे अंतिम वास्तव (ब्रह्म), सर्व देवांचा उगम आणि संपूर्ण विश्वाचे मूर्त रूप आहे.

4. **गणेशाचे ध्यान**: विश्वातील सर्व काही व्यापून राहिलेल्या गणेशाचे ध्यान करण्याच्या महत्त्वावर ते भर देते.

5. **गणेशाची भूमिका**: मजकूर अडथळे दूर करणारा, भक्तांचा रक्षक आणि यश आणि ज्ञान देणारा म्हणून गणेशाची भूमिका स्पष्ट करतो. गणपती स्तोत्र मराठी | संकटनाशन स्तोत्र अर्थ ganapati stotra lyrics Marathi 

6. **मंत्र**: यात "ओम गं गणपतये नमः" या शक्तिशाली मंत्राचा समावेश आहे, ज्याचा भक्तांकडून गणेशाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आणि आव्हानांवर मात करण्यासाठी अनेकदा जप केला जातो.

7. **प्रतीकवाद**: हे स्तोत्र प्रतीकात्मकतेने समृद्ध आहे, ज्यामध्ये गणेशाच्या स्वरूपाचे आणि गुणांचे प्रत्येक पैलू सखोल आध्यात्मिक महत्त्व आहे. उदाहरणार्थ, त्याचे मोठे कान प्रार्थना ऐकण्याच्या त्याच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्याचे तुटलेले टस्क बलिदानाचे प्रतीक आहे. गणपती स्तोत्र मराठी | संकटनाशन स्तोत्र अर्थ ganapati stotra lyrics Marathi 

8. **वास्तविकतेच्या स्वरूपावर शिकवणे**: हा मजकूर वैयक्तिक आत्म्याचा (आत्मा) वैश्विक आत्म्याशी (ब्रह्म) एकत्वाच्या तात्विक संकल्पनेचा अभ्यास करतो, गणेश या एकतेचे प्रतिनिधित्व करतो यावर भर देतो.
Ganesh photo lord ganesh photo's गणपती फोटो नवीन HD 4kगणपती फोटो नवीन HD 4k
गणपती फोटो नवीन HD 4k 

9. **सार्वत्रिक प्रार्थना**: ती केवळ व्यक्तीसाठीच नाही तर संपूर्ण जगासाठी शांती, समृद्धी आणि अडथळे दूर करण्यासाठी आशीर्वाद मागणाऱ्या सार्वत्रिक प्रार्थनेने समाप्त होते.

सारांश, गणपती अथर्वशीर्ष हे एक गहन आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या समृद्ध स्तोत्र आहे जे भगवान गणेशाला अंतिम वास्तव, अडथळे दूर करणारे आणि विश्वाचे मूर्त रूप म्हणून साजरे करते. गणपती स्तोत्र मराठी | संकटनाशन स्तोत्र अर्थ ganapati stotra lyrics Marathi या स्तोत्राचा जप किंवा पाठ केल्याने गणेशाचे आशीर्वाद आणि आध्यात्मिक बुद्धी प्राप्त होते असे मानले जाते.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad